lördag 15 augusti 2009

Genom att reducera verkligheten till Milton Friedmans nyliberala världsbild, så blir Lindblom också dess företrädare.


I ett av det värre inslagen i den pågående debatten om vinster i offentlig verksamhet ger nu LO-tidningens politiske redaktör, Martin Lindblom, den intellektuella ohederligheten ett ansikte. Genom att till synes ha fastslagit en självklarhet, att överskott i offentlig verksamhet antingen ska gå tillbaka till den offentliga kassan eller till skattebetalaren genom skattesänkning, så glider han snabbt förbi verkliga frågan: den om hur dessa skattepengar används! I stället för att diskutera kvalitet, utformning, politiska och demokratiska mål med den offentliga sektorn och skattemedlens effektivitet i detta så kan han avfärda den med en banal kameral princip och en högljudd deformering av motståndarens positioner. Och när det inte förmår skyla hans egen okunnighet så kommer invektiven, stämplarna som pestflaggar motståndaren och skänker honom själv avlat. På så sätt slipper han debattens kärna och kan hänge sig åt sina principer.

Lindblom skapar sin egen motståndare genom att själv yxa till en samhällsanalys där han kan avfärda dem med :”Om de som kommunpolitiker inte förstår skillnaden mellan en kommunal investeringskostnad, alltså engångsutgift för en produkt som upphandlas i konkurrens mellan flera privata leverantörer och som (i det här exemplet skolbyggnaden) därefter tillhör kommunen, och de årliga kommunala driftbidrag som ges till kommunens skolor och vårdcentraler, borde de nog genomgå en ABF-kurs i ekonomi.” Med högljuddhet tror han sig kunna förvanska motståndarens position, och sudda ut sin egen okunnighet. Detta är intellektuell ohederlighet.

För att ge eftertryck för sina ord ger Lindblom sig in på ett försök att definiera marknadskrafterna: ”På marknaden är fördelningsprincipen att den som har mest pengar kan köpa mest av de bästa varorna – och denna princip gäller obönhörligt för alla varor som säljs på marknaden. Enda vägen att upphäva konsekvenserna av en ojämlikhetsskapande marknad är en radikal utjämning av alla inkomster – och det är inte så lätt att åstadkomma.” Detta kommer alltså från en som skall företräda LO, en av arbetsmarknadens starkaste aktörer! Om det som han anför skulle gälla, så underkänner han ju arbetarrörelsens mest framgångsrika projekt, ett marknadsekonomiskt mönsterprojekt, nämligen arbetsmarknaden. Varken inkomstnivellering eller Milton Friedmans nyliberala rovdjurskapitalism har varit den svenska arbetarrörelsens politiska mål eller medel.

Men Lindblom hävdar det och sedan har han mage att beteckna de som vill kämpa för kooperation, starka intresseorganisationer och demokratiskt inflytande, på oss som hävdar att det finns andra gemensamhetsformer än statliga myndigheter, att demokratin är till för medborgarna i första hand och inte dess tjänstemän, som nyliberala!

Svensk arbetarrörelse har i hundra år kämpat för en arbetsmarknad där dess aktörer, fackföreningar och arbetsgivarorganisationer skall styra. Statens roll skall vara minimal, icke ingripande och bekräftande av de avtal som starka och jämbördiga parter uppnår i förhandlingar.
Marknadsekonomin som sådan är inte ifrågasatt, bara ojämlikheten mellan dess aktörer. Därför byggde vi fackföreningar, hyresgästföreningar, bostadskooperation, Konsum, Folkets hus. Så skulle vi stå starka tillsammans. Socialdemokratisk elementa, samhällsomvandlingens ABC. Men Lindblom förnekar överhuvudtaget denna möjlighet när han skriver: ” I den verkliga världen finns alltid en målkonflikt mellan kvalitet och pris. Det går inte att både maximera kvalitet och minimera kostnader, inte ens på en äkta kommersiell marknad.” Genom att reducera verkligheten till Milton Friedmans nyliberala världsbild, så blir Lindblom också dess företrädare. Att han själv då kastar dess stigma på motståndaren är intellektuell ohederligt.

Det är en intellektuell ohederlighet av samma märke som den Enn Kokk visar upp i samma debatt, när han förminskar och avvisar motståndarens argument, genom att hänvisa till sin egen position i partiets centrala funktioner och upprättar en egen nomenklatura av hänvisning till sin egen position i närheten av arbetarrörelsens ”kändisar”. Det är intellektuell ohederlighet, på samma sätt som när samme Kokk avvisar argument om vårdens pengasluk med att de problem som vi kan se i svensk vård också förekommer i andra länder och därför på något märkligt vis ska stå utanför debatt. Ska rasism, ojämlikhet på arbetsmarknaden, diskriminering, som ju också förekommer i andra länder, på samma vis vara frågor som inte kan diskuteras? Det påstår Kokk och jag vill hävda att det är mot bättre vetande. Alltså är det intellektuellt ohederligt. Och debatten med dem blir överflödig.

Socialdemokratins hopp kan i stället ställas till andra:

”Socialdemokratin har stora problem. Konkreta politiska förslag och lösningar lyser med sin frånvaro, alltför stort fokus läggs vid borgerlighetens tillkortakommanden. Som unga socialdemokrater är vi oroade över utvecklingen. Partiet har kommit till ett vägskäl, att förpassas till ständig opposition som försvarare av gårdagens politik – eller att lyfta blicken för att åter våga driva politiska frågor som presenterar förbättringar i människors vardag.”Andra skriver intressant om dessa frågor här och här, här, här och här.

DN, Svd, DD, Dagens Arena, Efter Arbetet

5 kommentarer:

Eva Hillén Ahlström sa...

Hej Anders
Nu måste du hjälpa mig och förklara. Du skriver:
/.../ "har han mage att beteckna de som vill kämpa för kooperation, starka intresseorganisationer och demokratiskt inflytande, på oss som hävdar att det finns andra gemensamhetsformer än statliga myndigheter, att demokratin är till för medborgarna i första hand och inte dess tjänstemän, som nyliberala!"

Nu har jag läst Martin Lindbloms artikel tre gånger och jag hittar ingenting i den som tyder på att han är motståndare till kooperationen, intresseorganisationer eller demokratiskt inflytande. Han diskuterar offentligt finansierade privatägda friskolor och det är för mig inte detsamma som kooperativa skolor.

Jag hittar inte ens att han är motståndare till privata friskolor. Däremot är han emot att alltför höga vinster skall kunna plockas ut. Men han skriver:
”En mer relevant invändning är att vinstutdelning trots allt ännu inte är ett större problem, åtminstone inte inom skolan. De utdelningar som hittills skett har i flertalet fall, stötande undantag finns, varit begränsade.”

Senare oroar han sig för framtiden och om det kan komma att bli höga oskäliga vinstuttag. Han kritiserar också att de privata aktörerna /…/ ”kan välja bort de mycket vårdkrävande sjuka, de mer krävande eleverna och de för samhället viktiga men dyrbara utbildningarna.”

Och i det sistnämnda har du och jag varit överens om, i tidigare diskussion, att så inte får ske.

/Eva

Anders Nilsson sa...

Hej Eva,
jo han gör precis det jag påstår. Han skriver: ”Överskotten ska tillfalla den som betalat, dvs skattebetalarna …...antingen slussas över till andra områden eller också användas till en sänkning av kommunalskatten.” Detta är ett postulat som utesluter all annan verksamhet än den strikt kommunala. Varken företag, kooperativ eller föreningsdrivna skolor kan uppfylla de kraven. Han kan krama kooperativ hur mycket han än vill, men hans ståndpunkt utesluter deras medverkan.

I stället hävdar han att: ”att öka valfrihet, tillgänglighet och kvalitet. ...” och ambitionen att ”...pressa de kommunala kostnaderna för välfärden. ” är oförenliga. ( jag har av barmhärtighet uteslutet hans pinsamma gottköps-psykologiserande) Han påstår att: ”Kruxet är att dessa motstridiga ambitioner bara kan förverkligas i en nyliberal drömvärld.”. Jag vill påstå att de kooperativa skolföretag, privata tandläkare och privatägda vårdföretag som tagit över vårdcentraler som landstinget lagt ner, definitivt har ambitionen att ” öka valfrihet, tillgänglighet och kvalitet” till en billigare penning. Men det är ju enligt Lindblom bara ett uttryck för en ”nyliberal drömvärld”. Kan det sägas tydligare?

Varför svarar inte Lindblom på den fråga som ligger här outtalad: Hur skall kooperativets, den enskilde näringdrivandes, företagets överskott ”...slussas över till andra områden eller också användas till en sänkning av kommunalskatten.” Eftersom inga juridiska möjligheter föreligger så återstår bara ett alternativ; att driva verksamheten som kommunal verksamhet och ge alternativen driftsförbud.

Att han skriver runt och tunt om farhågor och förändrar inte faktum att det är detta han driver.

Det han till slut skriver under rubriken ”Välbekanta metoder” säger allt om vad han tycker om fri företagsamhet ”...att vinst i rationellt upphandlad, skattefinansierad tjänsteproduktion, bara kan uppstå genom att entreprenören tillåts tumma på kvalitetskraven eller på den lika tillgången.” och att vinstdrivande företag betyder att ”anställa billigare men obehörig personal...generellt försämra anställningsvillkoren...välja bort de mycket vårdkrävande sjuka...uppmuntra onödig överkonsumtion”.

Lindblom ställer upp sinsemellan oförenliga storheter: vinstförbud och ingående i den kommunala budgeten, vilket jag inte kan tolka som annat än intellektuell ohederlighet. Sedan må han tala hur honungslent som helst, det är först när Dracula ler som man ser hans huggtänder. :)

Lindblom står för en inställning som skiljer sig ut från det som varit fackets och socialdemokratins grundsyn på näringslivet och som har legat till grund för det som vi en gång stolt kunde kalla ”den svenska modellen”.

Jag anser det var fel väg att gå.

Anders Nilsson sa...

Jag anser att det ÄR fel väg att gå, inte som jag avslutar ..var..

Eva Hillén Ahlström sa...

Hej igen, Anders
Jag kallar inte kooperativa skolor eller föreningsdrivna skolor för privatskolor. De är friskolor men inte privata. Jag känner inte Martin Lindblom och vet naturligtvis inte om han menar så som jag läser artikeln eller så som du läser den. Men jag uppfattar att artikeln enbart syftar på privata skolor med för höga vinstuttag. Något som förefaller mig helt främmande att ett kooperativ eller en förening skulle göra. Blir det en vinst plöjer de ner den i sin verksamhet. Jag är personligen mycket förtjust i kooperationens tanke men, som du nog redan tidigare uppfattat, mindre attraherad av privata skolor. :)

När det gäller ”Den svenska modellen”, har jag för mig att den också innefattar en stark offentlig sektor som skall stå för välfärden. Men jag menar inte att allt var bättre förr :) Och framförallt, tycker jag det är viktigt att olika åsikter bryts och att alla är lika mycket socialdemokrater. Jag tar definitivt avstånd från de uppfattningar som ibland kommer fram på s-bloggar med ifrågasättande om att någon bloggare hör hemma i vårt parti. Sådant känns trist! Likaså när samtal mellan oss blir överlägsna och nedvärderande.

/Eva

Anders Nilsson sa...

Eva, problemet för Lindblom är att de förutsättningar han ställer upp gör att en kooperativ driven skola, eller en föreningsägd skola inte får existera. De ingår inte i den kommunala verksamheten som ekonomisk och juridisk person. Alltså kan inte överskott direkt gå in den kommunala ekonomin eller läggas till grund för skattesäkningar. Han skriver detta, och antingen menar han det eller så menar han något annat, men då borde han ha skrivit det.

Är man politisk redaktör på LO-tidningenså vet man vad man har skrivit.
Vad han tycker om privata företag framgår ju väldigt tydligt men frågan är om det är det synsättet som låg till grund för det socialdemokratiska projektet "Folkhemmet".

Och framför allt så tror jag inte att medborgarna överlag delar hans syn. Det finns giriga och snikna företagare, precis som det finns företagare som driver sin verksamhet med största respekt för andra människor.

Så Mona Sahlin slår huvudet på spiken när hon avvisar vinstförbud och pekar på nödvändigheten av att uppdragsgivaren/kommunen ställer tydliga och klara krav på företagen. Ska vi köpa verksamhet så ska vi köpa kvalitet. Varför vi inte har gjort förut är den stora skandalen.

Jag har alltid uppfattat den offentliga sektorn som den gemensamma sektorn, verksamheter som drivs mot politiska mål och finansierade av skatter och försäkringsavgifter solidariskt. Att det med nödvändighet måste drivas som statlig verksamhet är uppenbarligen en vision hos några men var ett skräckscenario hos andra. Det är intressant att läsa Wigforss memoarer där han inför den förhållandevis blygsamma utveckling av statsapparaten höjer ett varningens finger för den utveckling som kunde anas då i början av 70-talet. Sträng gjorde samma sak, Möller ska jag inte mjölka mer. Så debatten har en lång historia i det socialdemokratiska partiet.